Privacy

1. Algemeen

vzw Bunyo hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vzw Bunyo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als vzw Bunyo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via ons e-mailadres: info@bunyo.be

1.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door vzw Bunyo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om u te informeren over de activiteiten van vzw Bunyo.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

 • Het verwerken van financiële gegevens in de boekhouding.

1.2. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken voor de doelstellingen uit paragraaf 1.1.:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

1.3. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens zijn enkel voor de bestuursleden van vzw toegangkelijk.

1.4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals bvb. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6. Bewaartermijn

vzw Bunyo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. vzw Bunyo verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig.

1.7. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens vzw Bunyo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • het bestuur van vzw Bunyo is op de hoogte van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

1.8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kunt u ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan, in de mate van het mogelijke voor de werking van de club) door ons.

1.9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

1.10. Wijziging privacyverklaring

vzw Bunyo kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 03/10/2021.

Versie 1.0